تصویر ذهنی، عامل موفقیت مشاور املاک

موفقیت یک امر ذهنی است و موثرترین موفقیتها در روانشناسی و عملکرد انسان در قرن بیستم کشف تصویر ذهنی بوده است، تصویر ذهنی مجموعه باورهایی است که درباره خود دارید تصویر ذهنی برنامه اصلی کامپیوتر ذهن نیمه هوشیار شماست.رابطه هست میان تصویر ذهنی شما وعملکرد واثر بخشی تان در فروش ملک .تغییر وبهبودی در موفقیت در مشاور املاک وقتی شروع می شود که تصویر ذهنی خود را به عبارتی برنامه ریزی درونی خود را اصلاح کنید. در زمینه فروش از یک تصویر ذهنی درباره خودتان وفروش کردنتان بر خوردارید .اگر از یک تصویر ذهنی خوب ومثبتی استفاده کنید در این صورت در فروش ملک به مانعی بر نمی خورید .شما صبح زود از خواب بیدار می شوید ومشتاقانه با خریداران بالقوه تماس می گیرد شما از صلاحیت واطمینان خاطری در زمینه فروش بر خوردارید از این رو فروش خوب هست. اما اگر از تصویر ذهنی ضعیف بر خوردار باشید با اضطراب وهراس به دنبال مشتریان بالقوه می روید و هر جایی که امکان وجود داشته باشد از انها اجتناب می کنید وموضوع تماس با مشتریان احتمالی شمارا ناراحت می کند تا حدی که بتوانید این کار نمی کنید.

تصویر ذهنی یک مشاور املاک حرفه ای
مهم ترین کشف روانشناسی تصویر ذهنی است و توجه به نقش مرکزی وکلیدی عزت نفس است. عزت نفس شما مشخص می سازد که شما چقدر خودتان را دوست دارید اینکه چقدر خودتان را دوست دارید عامل مهم و تعیین کننده شخصیت شما وهمه اتفاقاتی است که برایتان رخ می دهد میزانی که خودتان را در هر زمینه دوست دارید تعیین کننده عملکرد وموثر بودن شما در ان زمینه است.مشخص می کند که چه در امد می خواهید داشت باشید .چگونه لباس می پوشید . چگونه با دیگران کنار می اید . چقدر فروش می کنید وکیفیت زندگی شما چگونه است. کسی که به واقع خودش را دوست داشته باشد از عزتنفس زیادی بر خوردار است و بنابراین تصویر ذهنی مثبت دارد و هر چه خودتان را بیشتر دوست بدارید دیگران هم بیشتر دوست خواهید داشت و هر چه دیگران را بیشتر دوست بدارید انها متقابلا شمارا بیشتر دوست خواهند داشت وبه همین اندازه تمایل بیشتر برای خرید کردن از شما خواهند داشت.

عزت نفس و عملکرد فروش در مشاورین املاک
هر چه در یافتن مشتریان احتمالی، برقراریی ارتباط موثر، شناسایی نیازها، معرفی ملک مورد نظربرای رفع نیاز هایی مشتریان، پاسخ دادن به اعتراضات و قطعی کردن فروش. هر چقدر خودتان را بیشتر دوست بدارید در هریک از این زمینه عملکرد بهتری خواهید داشت. اینکه مشاور املاک خود را به چه اندازه ای دوست داشته باشید عامل مهم وتعیین کننده موفقیتشان در فروش ملک وکسب درآمد است. در واقع مشخص می کند که در ابعاد مختلف زندگی خودتان چه اندازه موفق هستید.